Protectia datelor cu caracter personal

Home // Protectia datelor cu caracter personal

Agentia de Turism “Tromare” va respecta confidentialitatea tuturor clientilor sai si garanteaza stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

Suntem inregistrati ca Operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu Nr.0002456-001.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Agenția de Turism “Tromare” SRL (denumită în continuare “Agentia” sau “operatorul”), persoană juridică cu sediul în mun.Chisinau, str.Vasile Alecsandri 97, consideră că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă. Ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care Agentia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților Agenției, cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secţiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

 

 1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal:

1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Agenție în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de Agenție în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de Agenție pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5. Agenția a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

 

 1. Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal:

2.1. Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, sex, data şi locul naşterii, cetăţenie, telefon / fax, adresa de domiciliu / reşedinţă, adresă de e-mail, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului si termenul de valabilitate a acestuia, date bancare sau altele, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

2.2. Agenția va colecta, utiliza si prelucra datele personale oferite doar pentru procesarea si confirmarea rezervarilor de bilete de avion (sau orice alt tip de transport), cazare, masa, rent-a car, pachete, turistice sau de tip city break, etc., receptionate in baza comenzilor on-line efectuate de dumneavoastra, precum si pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile. O parte din aceste date pot fi comunicate către partenerii contractuali implicati in prestarea concreta a serviciilor turistice dupa ce, in prealabil, am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca acestia respecta Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

2.3. Agenția nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), fara acceptul dumneavoastra exprimat in mod explicit si neechivoc.

2.4. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către Agenție se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

 

 1. Reguli generale

3.1. Prezenta Politică de Securitate stabilește măsuri tehnice si organizatorice implementate de Agenție, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale.

3.2. Agenția a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

3.3. Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor Agenția a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

 • Identificarea şi autentificarea utilizatorului;
 • Tipul de acces;
 • Colectarea datelor;
 • Computerele şi terminalele de acces;
 • Fişierele de acces;
 • Instruirea personalului;
 • Sistemele de telecomunicații;
 • Folosirea computerelor;
 • Imprimarea datelor.

 

 1. Proceduri specifice

4.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea Agenției sau a persoanei împuternicite de Agenție, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se identifice.

În cazul prelucrărilor automatizate, identificarea se realizează prin autentificare în sistemele informatice ale Agenției. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constând în cont de utilizator (username) și parolă.

Orice utilizator care primește acces la baza de date cu caracter personal este informat că trebuie să păstreze confidențialitatea datelor de autentificare şi să răspundă în acest sens în fața operatorului.

4.2. Tipul de acces

Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor alocate de Agenție. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal au acces la datele cu caracter personal în baza unui acord de confidențialitate strict semnat cu Agenției , exclusiv în cazurile în care acest lucru este necesar, fiecare operațiune fiind documentată.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice.

Computerele și serverele care conțin bazele de date cu informații cu caracter personal se află în încăperi cu acces controlat. Documentele care conţin date cu caracter personal de tipul celor considerate categorii speciale de date sunt ţinute în încăperi cu acces restricționat.

Operatorul a stabilit modalități stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal.

4.3. Computerele și terminalele de acces. Colectarea datelor.

Agenția desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare, introducere și prelucrare de date cu caracter personal într-un sistem informatic sau în sistem manual.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați de operator.

Operatorul a luat măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare, operatorul are implementate măsuri ca sistemul informațional să mențină datele șterse sau modificate.

4.4. Execuția copiilor de siguranță

Sistemul informatic efectuează zilnic, în mod automat, un back-up al bazelor de date, pentru o eventuală recuperare a datelor, în cazul pierderii, distrugerii sau disfuncționalității sistemelor informatice.

Agenția stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță se stochează într-un safe box cu acces restricționat, aflat într-o altă încăpere față de cea în care se efectuează copia de siguranță.

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces controlat, care se pot încuia. Dacă computerele sunt deschise și asupra lor nu se acționează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru se închide automat.

Utilizatorii sunt instruiți, astfel încât bazele de date cu informațiile cu caracter personal să fie închise, în cazurile când acestea sunt deschise, dacă prin preajmă se află persoane neautorizate.

Serverele care găzduiesc bazele de date pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de acces.

4.5. Fișierele de acces

Agenția ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.

Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:

 • codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);
 • numele fişierului accesat (fişei);
 • numărul înregistrărilor efectuate;
 • tipul de acces;
 • codul operaţiei executate sau programul folosit;
 • data accesului (an, lună, zi);
 • timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator.

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra până la finalizarea investigațiilor și a oricăror acțiuni în legătură cu acestea.

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.

4.6. Sistemele de telecomunicații

Agenția, prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații. Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

4.7. Instruirea personalului

Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

4.8. Folosirea computerelor

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) Agenția a luat următoarele măsuri:

 • a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;
 • utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic;
 • se utilizează software cu licență;
 • utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate IT a Agenției şi la celelalte politicile generale de operare IT, inclusiv pericolul reprezentat de virușii informatici;
 • computerele sunt protejate cu programe antivirus;
 • se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante

4.9. Imprimarea datelor

Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de către utilizatorii desemnați și numai în scopul precizat în prezentele reguli.

 

 

 1. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

Conform Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal clientii nostri beneficiaza de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

5.1. Dreptul de informare

Aveţi dreptul de a obţine de la Tromare SRL, cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunteţi deja în posesia informațiilor respective:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țara terță sau o organizație internaționala; perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă.

5.2. Dreptul de acces la date

Aveţi, de asemenea, dreptul de a obține de la Agenție o confirmare asupra faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate, putând obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, o copie a datelor care fac obiectul prelucrării.

5.3. Dreptul de intervenție asupra datelor

Totodată, aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

5.4. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării , pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

5.5. Dreptul de portabilitate a datelor

La cerere, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc într-un format structurat și pentru a le putea transmite altui operator.

5.6. Dreptul de a vă adresa justiției

În acelaşi timp, aveţi dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate la secțiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

 

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care Agenția este vizată de o obligație legală în acest sens.

 1. In cazul încalcarii accidentale a securitații datelor cu caracter personal, Tromare SRL se obliga:
 2. a) să notifice Autorității de Supraveghere competente orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat la cunoștință de aceasta.
 3. b) sa păstreze documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.
 4. c) să comunice persoanei vizate orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, mai ales atunci când încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei fizice.
 5. Contact

Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politică de Securitate, vă rugăm să vă adresați Agenției, după cum urmează:

mun.Chisinau, str.Vasile Alecsandri 97

Telefon: +373 22 233 815

E-mail: office@tromare.md

 

 1. Dispoziții finale

Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Agenției, inclusiv Politica de securitate IT a Tromare SRL.

Prezenta Politică de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost adoptată astăzi, 03 iunie 2019, în Chisinau.

Informatii generale referitoare la Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
 1. Definiții

Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au următoarele semnificaţii:
  —  date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 —   categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;
 —   prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 —   sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;
—   operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
—    persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;
—   terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;
—   destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;
 —   consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;
   depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.

 

Obiectul, durata, natura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Beneficiarului, precum și tipul datelor personale și categoriile de persoane vizate sunt: Obiectulprelucrării este definit în Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice/serviciilor turistice si consta in urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, numar de telefon, precumsi in urmatoarele categorii de date sensibile: CNP, serie si numar carte de identitate. Orice alta categorie de date va fi notificata persoanei vizate si utilizatorilor ca fiind procesata si necesara de catre Agenție.

Durata prelucrării este echivalenta cu perioada de timp cuprinsa intre momentul exprimarii acordului de prelucraresi a incheierii contractuluisi data la care turistul sau reprezentantul legal al acestuia va exercita dreptul de opozitie/de stergere, cu exceptia in care Agenția va prelucra datele in virtutea unei obligatii legale. Natura și scopul prelucrării sunt prevăzute în contract, respectiv: rezervarea. Intermedierea si/sau comercializarea serviciilor / pachetelor de servicii turistice, organizari de evenimente, calatorii de afaceri, conform comenzii persoanei vizate.

Categoriile persoanelor vizate sunt: turisti/pasagerii si membrii familiilor care calatoresc impreuna cu acestia:

Drepturile persoanei vizate:

Potrivit Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la interventie;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • accesul la justiţie

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa:

TROMARE SRL
mun.Chisinau, str.Vasile Alecsandri 97

Telefon: +373 22 233 815

E-mail: office@tromare.md